Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | ProEmtia

İş Bankası Proemtia Bayi Kart ile yapılacak olan vadeli alımlarda geçerli oranlar; 90 gün - %13,50 / 120 gün - %18,00 / 150 gün - %22,50 / 180 gün - %26,99 Şimdi alışveriş yapın!

Geriye Dön

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MAKSMARKET DANIŞMANLIK ELEKTRONİK HİZMETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (PROEMTİA) İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Maksmarket Danışmanlık Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; • Alıcı/satıcı veya alıcı/satıcı adayı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli iletişimlerin kurulması, • Söz konusu olması halinde Şirketimizle çalışanı/yetkilisi/temsilcisi vb. olduğunuz firma (alıcı veya satıcı firma) arasındaki sözleşmenin akdi süreçlerinin ifası, • Alıcı/satıcı veya alıcı/satıcı adayı bilgilerinin güncellenmesi, • Hizmetlerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, • Talep ve şikayetlerinizin karşılanması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve gerekli iletişimlerin kurulması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; • Söz konusu olması halinde Şirketimizle alıcı veya satıcı sıfatınızla ilgili sözleşmenin akdi süreçlerinin ifası.

Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması, • Talep ve şikayetlerinizin karşılanması.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
• İletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; kimlik, iletişim ve pazarlama verileriniz iletişim bilginize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar dahilinde meşru menfaatimize dayalı olarak Amaçlar kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

**d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi **

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda iletişim ve kayıt formlarından, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta ile ve fiziki ortamda yüz yüze talepleriniz yoluyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca ticari elektronik ileti onayı vermiş / geri almış olduğunuz durumlarda İleti Yönetim Sistemi üzerinden onay ve ret durumu verileriniz elde edilebilmektedir.

e) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıda ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.